ინფორმაცია საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ რეგისტრაციის შესახებ

 2016 წლის 21 ივნისიდან სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა“ საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „რუსთავი სთილ კორპორეიშენ კომპანი“, როგორც პირდაპირი მომხმარებელი.