ინფორმაცია კვალიფიციურ საწარმოს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილისათვის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ

2018 წლის 10 აპრილს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა შპს „ჰიდროენერჯი“-ს, როგორც ელექტროსადგურს - საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესები“-ს შესაბამისად იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.