ინფორმაცია საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ

2020 წლის 03 მარტს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმდა შპს „გარდაბნის თბოსადგური 2“-ს (გარდაბნის თბოსადგური 2-ის ნაწილში), როგორც ელექტროსადგურს საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის რეჯიმში და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების” შესაბამისად იგი აღარ არის საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.