ახალი ტენდერი

2016 წლის 12 აპრილს გამოცხადდა პორტაბელური კომპიუტერის ჩანთების შესყიდვისგამარტივებული ელექტრონული ტენდერი (SPA 160011482), რომლის გამოცხადებული სატენდერო ღირებულება შეადგენს დღგ-ს გარეშე 300 ლარს და სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ვადა მთავრდება 2016 წლის 18 აპრილს 15:00 სთ.