2018 წლის მონაცემების საფუძველზე საცალო მომხმარებლის პირდაპირ მომხმარებლად რეგისტრაციის წესი

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 25 მარტის N144 დადგენილების თანახმად, მსხვილი მომხმარებლები, რომლებიც აკმაყოფილებენ აღნიშნული დადგენილებით განსაზღვრულ სავალდებულო კრიტერიუმებს, არაუგვიანეს 2019 წლის 01 მაისისა უნდა დარეგისტრირდნენ ელექტროენერგიის პირდაპირ მომხმარებლად.

ასეთი საცალო მომხმარებლების პირდაპირ მომხმარებლებად რეგისტრაციის თაობაზე ინსტრუქცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე:

საცალო მომხმარებლის პირდაპირ მომხმარებლად რეგისტრაცია