სატრენინგო მომსახურების შესყიდვის ტენდერი

2016 წლის 30 მარტს გამოცხადდა სატრენინგო მომსახურების შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი (SPA 160010137), რომლის გამოცხადებული სატენდერო ღირებულება შეადგენს დღგ-ს გარეშე 1 000 ლარს და სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის ვადა მთავრდება 2016 წლის 05 აპრილს 12:00 სთ.