პირდაპირი ხელშეკრულების სახელშეკრულებო განაცხადის შეცვლილი ფორმა

შეიცვალა სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემისა კომერციული ოპერატორისა“ და სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მიერ „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს N77 ბრძანების მე-8 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად 2024 წლის 3 აპრილს  დამტკიცებული სახელშეკრულებო განაცხადის ახალი ფორმა.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ და იხელმძღვანელოდ ა.წ 12 აპრილს დამტკიცებული რედაქციით.

განაცხადის ჩამოტვირთვა