ესკომ გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერები

2017 წლის  28  დეკემბერს  ესკოს  მიერ  გამოცხადდა:

მანქანების რეცხვის  მომსახურების  შესყიდვის  ელექტრონული ტენდერი - SPA170016836, შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო სახელშეკრულებო  ღირებულება  - 5 430 ლარი;

მანქანების შეკეთება-ტექნიკური  მომსახურების  შესყიდვის ელექტრონული  ტენდერი  -SPA170016846, შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო სახელშეკრულებო ღირებულება  - 18 095 ლარი, საპრეისკურანტო  ღირებულება - 89 820 ლარი.

სატენდერო  წინადადებების  წარმოდგენის  ვადა ორივე  ტენდერისათვის  მთავრდება  2018 წლის  05 იანვარს.