ესკომ გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი

2018 წლის  10 იანვარს  ესკოს  მიერ  გამოცხადდა მანქანების შეკეთება-ტექნიკური  მომსახურების  შესყიდვის ელექტრონული  ტენდერი - SPA180000301, შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო სახელშეკრულებო ღირებულება - 18 095 ლარი, საპრეისკურანტო  ღირებულება - 112 130 ლარი. 

სატენდერო  წინადადებების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2018 წლის  18 იანვარს.