ესკომ გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი

2018 წლის  11 სექტემბერს  ესკოს  მიერ  გამოცხადდა მანქანების რეცხვის  მომსახურების  შესყიდვის  ელექტრონული ტენდერი NAT180014562, შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო სახელშეკრულებო  ღირებულება  - 2 070 ლარი.

სატენდერო  წინადადების  წარმოდგენის  ვადა მთავრდება  2018 წლის  19 სექტემბერს.