ესკომ გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი

2019 წლის  24 ივლისს  გამოცხადდა  SPA 190003833  ელექტრონული ტენდერი სხვადასხვა  ლიცენზიის განახლებისათვის (CPV 48600000) შესყიდვის ღირებულებით  44 000.0 ლარი.  სატენდერო  წინადადების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2019 წლის  02 აგვისტოს 12:30 სთ.