ინფორმაცია ვაჭრობაში მონაწილედ რეგისტრაციის  შესახებ

2017 წლის 24 ნოემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „მგ ალგეთი ჰესი“, როგორც მცირე სიმძალვრის ელექტროსადგური (ალგეთი ჰესის ნაწილში).