ელექტროენერგიის იმპორტ-ექსპორტის (ბარტერის) შესახებ წარმოდგენილი წინადადებების განხილვა.

2018 წლის 8 თებერვალს სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი“-ს ოფისში ჩატარდა ელექტროენერგიის იმპორტ-ექსპორტის (ბარტერის) შესახებ წარმოდგენილი წინადადებების განხილვა. კომპანია „Aksa Aksen Enerji“-ს მიერ წარმოდგენილი წინადადება აღმოჩნდა „ესკო“-სათვის  ყველაზე მისაღები.

Discussion of offers