სს "ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის" მიერ გასაყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის ფასის ფორმირება ხდება საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს №77 ბრძანებით დამტკიცებული "ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების" მე-14 მუხლის მიხედვით.

 

ესკო-ს მიერ გასაყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის
საშუალო შეწონილი ფასი, 2013-2017 წწ

პერიოდი

2013

2014

2015

2016

2017

იანვარი 9.9097900 11.2070787 13.3652487 13.4270458 13.6486315
თებერვალი 9.9814694 11.2951704 15.3246106 13.6103928 13.5322024
მარტი 9.3949609 11.1389695 14.8800802 8.2133089 12.6371223
აპრილი 7.3488438 10.7753611 13.6350586 10.5698605 11.3560223
მაისი 2.1746099  1.1700000 7.9348814 10.2519912   9.4280967
ივნისი 2.3844578  1.1874314 8.0266727 10.6248766 12.1870003
ივლისი 6.2713143  6.5190201 9.0276339 9.3008829 11.9140872
აგვისტო 8.4279251  9.6994885 13.6377642 10.0003359 11.1489650
სექტემბერი 8.0703734 10.0694433 13.6731351 10.1199242  11.7813927
ოქტომბერი 8.9075885 11.0613527 12.4068478 11.0193625 13.7682700
ნოემბერი 10.0523957 11.7020506 13.1407901 10.6789665 14.1366798
დეკემბერი 11.1519956 11.6013907 13.1332049   11.2303984 12.6636783

 

ესკო-ს მიერ გასაყიდი საბალანსო ელექტროენერგიის
საშუალო შეწონილი ფასი, დეკემბერი 2013-2017 წწ