დეპარტამენტის უფროსი

თამარ წურწუმია

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (155)

ttsurtsumia @ esco.ge

 

მთავარი სპეციალისტი

გიორგი სირბილაძე

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (155)

gsirbiladze @ esco.ge

 

სპეციალისტი

ნინო ჩემია

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (155)

nchemia @ esco.ge