დეპარტამენტის უფროსი

თამარ წურწუმია

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (155)

ttsurtsumia @ esco.ge

 

 

სპეციალისტი

ნინო ჩემია

ტელ.(+995 32) 240 14 20 (155)

nchemia @ esco.ge