დეპარტამენტის უფროსი

ზაალ გერგაია

ტელ. (+995 32)  240 14 20 (118)

 

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

სოფიო ორჯონიკიძე

ტელ. (+995 32)  240 14 20 (128)

 

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

ნატალია ჭიოკაძე

ტელ. (+995 32)  240 14 20 (118)

 

სპეციალისტი

მარიამ მაჭავარიანი  

ტელ. (+995 32)  240 14 20 (128)

mmatchavariani@esco.ge