დეპარტამენტის უფროსი

ზაალ გერგაია

ტელ. (+995 32)  240 14 20 (118)

 

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

სოფიო ორჯონიკიძე

ტელ. (+995 32)  240 14 20 (118)

 

მთავარი სპეციალისტი

ნატალია ჭიოკაძე

ტელ. (+995 32)  240 14 20 (118)