დეპარტამენტის უფროსი

ბესიკ ბუთურიშვილი 

ტელ. (+995 32)  240 14 20 (135)

"

 

მთავარი სპეციალისტი

ლევან თელია

ტელ. (+995 32)  240 14 20 (135)

"

 

მთავარი სპეციალისტი

ალექსანდრე აბაშიძე

ტელ. (+995 32)  240 14 20 (135)

 

სპეციალისტი

ნათელა კალანდაძე

ტელ. (+995 32)  240 14 20 (133)