დეპარტამენტის უფროსი

ბესიკ ბუთურიშვილი 

ტელ. (+995 32)  240 14 20 (135)

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

ლევან თელია

ტელ. (+995 32)  240 14 20 (135)

სპეციალისტი

ნათელა კალანდაძე

ტელ. (+995 32)  240 14 20 (133)