დეპარტამენტის უფროსი

ზაალ გერგაია

ტელ. (+995 32)  240 14 20 (118)

  

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

ნატალია ჭიოკაძე

ტელ. (+995 32)  240 14 20 (118)

 

მთავარი სპეციალისტი

მარიამ მაჭავარიანი  

ტელ. (+995 32)  240 14 20 (128)

mmatchavariani@esco.ge