დეპარტამენტის უფროსი

ზაალ გერგაია

ტელ. (+995 32)  240 14 20 (118)

  

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

ნატალია ჭიოკაძე

ტელ. (+995 32)  240 14 20 (118)

სპეციალისტი

რუსუდან ვაშაყმაძე

ტელ. (+995 32)  240 14 20 (118)

rvashakmadze @ esco.ge