დირექციის უფროსი

ლუიზა მაჭარაძე

ტელ.(+995 32 )  260 19 14