06/09/2018

2018 წლის  05 სექტემბერს  ესკოს  მიერ  გამოცხადდა  მანქანების შეკეთება-ტექნიკური მომსახურების შესყიდვის ელექტრონული  ტენდერი - SPA180007388, შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო სახელშეკრულებო ღირებულება - 2 850 ლარი, საპრეისკურანტო  ღირებულება - 160 615 ლარი.

 სატენდერო  წინადადებების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2018 წლის  14 სექტემბერს.

29/08/2018

2018 წლის 24 აგვისტოს 12:00 საათზე, ესკოს ოფისში, აპლიკანტი კომპანიების უფლებამოსილი წარმომადგენლების თანდასწრებით, მოხდა ესკოს მიერ 2018 წლის 17 აგვისტოს გამოცხადებული, 2018 წლის სექტემბრის თვეში საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ სისტემაში ელექტროენერგიის იმპორტის განხორციელების შესახებ ინტერესთა გამოხატვასთან დაკავშირებით, დაინტერესებული კომპანიების მიერ  წარმოდგენილ დოკუმენტაციასთან გაცნობა.   

იმპორტის განხორციელების სურვილი გამოხატა და შესაბამისი დოკუმენტაცია წარმოადგინა ორმა კომპანიამ - „Elgreen Holdings Incorporated“-მა და „Интер Рао ЕЭС“-მა.

საუკეთესო წინადადება წარმოადგინა და გამარჯვებულად გამოცხადდა კომპანია „Интер Рао ЕЭС“.

27/08/2018

2018 წლის 23 აგვისტოდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“, როგორც პირდაპირი მომხმარებელი.

17/08/2018

სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი“ აცხადებს შემოთავაზებების მიღებას ელექტროენერგიის იმპორტის თაობაზე, 2018 წლის სექტემბერის პერიოდისათვის. იმპორტის საორიენტაციო მოცულობა 138.1 მლნ კვტ.სთ. შემოთავაზების წარმოდგენის უფლება აქვს ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს (არარეზიდენტ იურიდიულ პირს).

შემოთავაზების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2018 წლის 23 აგვისტოს, 17:00 სთ. (თბილისის დროით).

წარმოდგენილი შემოთავაზებების განხილვა ჩატარდება 2018 წლის 24 აგვისტოს, 12:00 საათზე (თბილისის დროით), სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი“-ს  ოფისში: საქართველო, ქ. თბილისი, ბარათაშვილის ქ. №2, მე-5 სართული, ოთახი №16.

14/08/2018

2018 წლის ივლისის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ   68 714 530.5 კვტ.სთ შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი მიწოდების 5% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 6 136 930 ლარი შეადგინა.

 

- პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            


ივლისში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 8.9075796 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 1.818 თეთრი/კვტ.სთ.

09/08/2018

გაცნობებთ, რომ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 26 ივლისის N61/16, N61/17, N61/18, N61/19 გადაწყვეტილებებით დამტკიცებული ცვლილებები საბალანსო ელექტროენერგიის გაყიდვის პირდაპირი ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობებში, საბალანსო ელექტროენერგიის ყიდვის პირდაპირი ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობებში, გარანტირებული სიმძლავრის გაყიდვის შესახებ ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობებსა და გარანტირებული სიმძლავრის ყიდვის შესახებ ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობებში 2018 წლის 09 აგვისტოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით დარეგისტრირდა დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატის მიერ.

07/08/2018

გაცნობებთ, რომ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარეგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2018 წლის 26 ივლისის N61/16, N61/17, N61/18, N61/19 გადაწყვეტილებებით ცვლილებები შევიდა საბალანსო ელექტროენერგიის გაყიდვის პირდაპირი ხელშეკრულების სტანდარტული პირობებში, საბალანსო ელექტროენერგიის ყიდვის პირდაპირი ხელშეკრულების სტანდარტული პირობებში, გარანტირებული სიმძლავრის გაყიდვის შესახებ ხელშეკრულების სტანდარტული პირობებსა და გარანტირებული სიმძლავრის ყიდვის შესახებ ხელშეკრულების სტანდარტული პირობებში.

31/07/2018

2018 წლის 28 ივლისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „კასლეთი 2“, როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგური.

31/07/2018

2018 წლის 27 ივლისს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა შპს „კასლეთი 2“-ს, როგორც  ელექტროსადგურს - საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესები“-ს შესაბამისად იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.

25/07/2018

2018 წლის  24 ივლისს  გამოცხადდა  საბეჭდი  მოწყობილობების (კარტრიჯები, ტონერები) შესყიდვის  ელექტრონული  ტენდერი  (NAT180011401), რომლის გამოცხადებული   ღირებულება  შეადგენს  დღგ-ს გარეშე  3 000 ლარს  და  სატენდერო  წინადადებების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება      2018 წლის  01 აგვისტოს 13:30 სთ.