23/01/2019

2019 წლის 20 იანვარს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა შპს „ენერგო-არაგვს“, არაგვი 2 ჰესის ნაწილში, როგორც ელექტროსადგურს - საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესები“-ს შესაბამისად იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.

15/01/2019

2018 წლის დეკემბრის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 348 584 006.1 კვტ.სთ  შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი მიწოდების 29% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 48 964 320.6 ლარი შეადგინა.

 

- პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            


დეკემბერში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 14.0466343 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 11.248 თეთრი.

04/01/2019

2018 წლის 14 დეკემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაცია“, როგორც წარმოების ლიცენზიატი, ზაჰესი ჰესის ნაწილში.

04/01/2019

2018 წლის 14 დეკემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა სს „ზაჰესს“, როგორც წარმოების ლიცენზიატს (ზაჰესი ჰესის ნაწილში) და მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგურს (ჩხოროწყუ ჰესისა და კინკიშა ჰესის ნაწილში) და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.

04/01/2019

2018 წლის 14 დეკემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა სს „ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაცია“, როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგური, ჩხოროწყუ ჰესისა და კინკიშა ჰესის ნაწილში.

04/01/2019

2019 წლის 03 იანვარს (24:00 საათზე) ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა შპს „ფშავი ჰიდროს“ („სკურდიდი ჰესის“ ნაწილში), როგორც  ელექტროსადგურს - საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესები“-ს შესაბამისად იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.

31/12/2018

2018 წლის 28 დეკემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ენეგო-არაგვი“ („არაგვი 2“ ჰესის ნაწილში), როგორც ელექტროსადგური საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში.

24/12/2018

 ესკოს  მიერ  გამოცხადდა:

1) დაზღვევის მსახურების შესყიდვისათვის-SPA180009747 ელექტრონული  ტენდერი, შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებით  - 6 720.0 ლარი. სატენდერო წინადადებების  წარმოდგენის  ვადა მთავრდება 2018 წლის   27 დეკემბერს;

2) პირადი ჰიგიენის საშუალებების შესყიდვისათვის-NAT180020752 ელექტრონული  ტენდერი, შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებით  - 7 760.0 ლარი. სატენდერო წინადადებების  წარმოდგენის  ვადა მთავრდება 2019 წლის   04 იანვარს;

20/12/2018

1) ავტომანქანების შეკეთებისა და ტექნიკური მომსახურების  შესყიდვისათვის - SPA180009618 ელექტრონული ტენდერი. შესყიდვის ობიექტის პრეისკურანტის სავარაუდო  ღირებულებაა  125780 ლარი, ხოლო  სახელშეკრულებო ღირებულება -  31860 ლარის ოდენობით. სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის ვადა მთავრდება  2018 წლის 24 დეკემბერს.

2) სადაზღვევო მომსახურების შესყიდვისათვის - SPA180009747 ელექტრონული ტენდერი, შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებით  - 6720 ლარი. სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის ვადა მთავრდება 2018 წლის 27 დეკემბერს;

18/12/2018

2018 წლის 13 დეკემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ჯონოული 1“, როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგური, „ჯონოული 1“ ჰესის ნაწილში.