22/06/2021

საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2006 წლის 30 აგვისტოს N77 ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ ცვლილება, რომლის საფუძველზეც განისაზღვრა საცალო მომხმარებლის ელექტროენერგიის პირდაპირ მომხმარებლად რეგისტრაციის დროებითი წესი. აღნიშნული წესი ეხება იმ მომხმარებლებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ „ელექტროენერგიის ბაზრის მოდელის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 16 აპრილის N246 დადგენილების თანახმად განსაზღვრულ კრიტერიუმებს. მომხმარებლები, რომლებიც აკმაყოფილებენ აღნიშნული დადგენილებით განსაზღვრულ სავალდებულო კრიტერიუმებს, არაუგვიანეს 2021 წლის 01 ივლისისა უნდა დარეგისტრირდნენ ელექტროენერგიის პირდაპირ მომხმარებლად.

16/06/2021

2021 წლის 10 ივნისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „მოულდს ენდ მეტალს ჯორჯია“, როგორც პირდაპირი მომხმარებელი.

15/06/2021

2021 წლის 09 ივნისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „აქუაენერჯი ჯორჯია“ („თბილისის ზღვის ჰესი“-ს ნაწილში), როგორც ელექტროსადგური საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში.

14/06/2021

 გაცნობებთ, რომ სადეზინფექციო სამუშაოების ჩტარების გამო ესკოს ოფისი დროებით იხურება შემდგომ შეტყობინებამდე.
გთხოვთ კორესპონდენცია გამოაგზავნოთ მხოლოდ ელექტრონული სახით მისამართზე office@esco.ge

13/06/2021

2021 წლის მაისის თვეში, ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 223 484 185,5 კვტ.სთ შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში, ქსელში მთლიანი მიწოდების 18% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 28 505 275 ლარი შეადგინა.

◼ - პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            

მაისში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 12,7549405 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 1.857 თეთრი.

11/06/2021

2021 წლის 11 ივნისს გამოცხადდა NAT210010592 ელექტრონული ტენდერი, ესკოს სარგებლობაში არსებული სხვადასხვა  ლიცენზიის,  ერთი წლის ვადით განახლების მიზნით (მონაცემთა ბაზისა და ოპერაციული პროგრამული პაკეტები-CPV 48600000), რომლის  სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 83 200.00 ლარს. წინადადებების წარმოდგენის ვადა მთავრდება 2021 წლის 21 ივნისს 14:00 საათზე.

10/06/2021

2021 წლის 09 ივნისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ნიუ ტექნოლოჯი“, როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგური, „ხრამი“ ჰესის ნაწილში.

10/06/2021

2021 წლის 08 ივნისს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა შპს „ნიუ ტექნოლოჯი 2014“, „ხრამი“ ჰესის ნაწილში, როგორც  ელექტროსადგურს - საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესები“-ს შესაბამისად იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.

08/06/2021

2021 წლის 04 ივნისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „WEEKEND“, როგორც პირდაპირი მომხმარებელი.

03/06/2021

2021 წლის 01 ივნისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ფერო ელოის ფროდაქშენი“, როგორც პირდაპირი მომხმარებელი.