25/05/2016

2016 წლის 25 მაისიდან სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა“ საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „მედგრუპ ჯორჯია“, როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგური.

13/05/2016

2016 წლის აპრილის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ   154 606 849.9 კვტ.სთ  შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი  მიწოდების  18%   წარმოადგენს.    საბალანსო  ელექტროენერგიის  ღირებულებამ  16 339 088.3 ლარი  შეადგინა.

13/04/2016

2016 წლის 12 აპრილს გამოცხადდა პორტაბელური კომპიუტერის ჩანთების შესყიდვისგამარტივებული ელექტრონული ტენდერი (SPA 160011482), რომლის გამოცხადებული სატენდერო ღირებულება შეადგენს დღგ-ს გარეშე 300 ლარს და სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ვადა მთავრდება 2016 წლის 18 აპრილს 15:00 სთ.

13/04/2016

2016 წლის მარტის თვეში ესკო-დან საბალანსო ელექტროენერგიის შესყიდვა განახორციელეს გამანაწილებელმა ენერგოკომპანიებმა და პირდაპირმა მომხმარებლებმა. მათი წილობრივი მონაწილეობა საბალანსო ელექტროენერგიის შესყიდვაში, შესაბამისად, 98.726% და 1.0306% შეადგენს. აღნიშნულ თვეში საბალანსო ელექტროენერგია გატანილ იქნა საექპორტოდ, რომლის წილმაც საბალანსო ელექტროენერგიის შესყიდვაში 0.0005% შეადგინა. ამასთანავე, ტრანზიტის უზრუნველყოფის მიზნით, დანაკარგების შესყიდვა მოხდა დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატის მიერ, რომლის წილიც - 0.2429%-ია.

30/03/2016

2016 წლის 30 მარტს გამოცხადდა სატრენინგო მომსახურების შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი (SPA 160010137), რომლის გამოცხადებული სატენდერო ღირებულება შეადგენს დღგ-ს გარეშე 1 000 ლარს და სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის ვადა მთავრდება 2016 წლის 05 აპრილს 12:00 სთ.

29/03/2016

2016 წლის 28 მარტს გამოცხადდა საბეჭდი მოწყობილობების (კარტრიჯები, ტონერები) შესყიდვისგამარტივებული ელექტრონული ტენდერი (SPA 160009914), რომლის გამოცხადებული სატენდერო ღირებულება შეადგენს დღგ-ს გარეშე 3 000 ლარს და სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის ვადა მთავრდება 2016 წლის 1 აპრილს 14:00 სთ.

17/03/2016

2016 წლის 16 მარტიდან სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა“ შპს „მედგრუპ ჯორჯია“ დაარეგისტრირა საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ (კვალიფიციურ საწარმოდ), ელექტროსადგურის ექსპლუატაციაში მიღების მიზნით, საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის ნაწილში.

11/03/2016

2016 წლის თებერვლის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ   151 010 135.0 კვტ.სთ  შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი  მიწოდების  17%   წარმოადგენს.    საბალანსო  ელექტროენერგიის  ღირებულებამ 20 553 072.5 ლარი  შეადგინა.

09/03/2016

2016 წლის 9 მარტს ესკო-ში გაიმართა შეხვედრა ბაზრის ოპერატორისა და USAID–ის ადამიანური და ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარების პროექტის (HICD) წარმომადგენლებს შორის. მხარეები შეთანხმდნენ თანამშრომლობაზე და დაიგეგმა განსახორციელებელი ღონისძიებები.

25/02/2016

2016 წლის 24 თებერვლიდან სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა“ საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა სს „თელასი“, როგორც ექსპორტიორი.