კვალიფიციური საწარმო
1 სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა"