კვალიფიციური საწარმო სადგურის დასახელება
 1 სს „სვანეთი ჰიდრო” მესტიაჭალა 1 ჰესი